Kerkblad Underweis

Maandelijks wordt er een kerkblad gemaakt door de redactie van Underweis. U vindt hieronder de contactinformatie. Heeft u een bijdrage of een vraag neemt u dan contact op met de desbetreffende persoon.

Administratie
Fam. Rollema, Benjamin Steegengastrjitte 19, 8561 GL Balk
Tel.: (0514) 60 55 27
Abonnementsgeld á € 15 vóór 1 maart overmaken op: NL61 INGB 0000 7220 57
T.n.v. kerkblad ûnderweis PKN Balk met vermelding van uw naam en adres.

Bezorging
Dhr. W. Elzinga, Menno Simonszstraat 24, Balk
T0514 602840

Redactie
Jacob Minkema, Stinsenwei 38, Harich
Tel.: (0514) 60 33 88
Kristel Cnossen, De Mieden 2a, Balk
T: (0514) 60 43 34
Inleveren van kopij via email:underweis@pknbalk.nl