Vacature predikant

 
kerken logo pkn
Verkiezing ds. Maartje Wildeman
De beroepingscommissie heeft op vrijdag 23 oktober jl. een unaniem luidend advies uitgebracht aan de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Balk in Balk betreffende het kandidaat stellen van ds. Maartje Wildeman als predikant.
De Kerkenraad heeft dit advies overgenomen en de (belijdende) leden van de gemeente uitgenodigd voor een gemeentevergadering op woensdag 4 november 2020; vanwege de beperkende maatregelen in verband met het COVID-19-virus vonden er die dag 3 sessies plaats In deze vergadering is ds. Maartje Wildeman voorgesteld aan de gemeente.
Er zijn 106 stemmen uitgebracht; waarvan 34 middels een volmacht. Van deze 106 stemmen waren er 104 geldig uitgebracht: 102 stemmen voor het voorstel van de kerkenraad om ds. Maartje Wildeman te verkiezen tot predikant en 2 tegen dat voorstel.
De uitslag van de verkiezing voldoet aan de door de kerkorde voorgeschreven vereiste meerderheid van tweederde van de geldig uitgebrachte van stemmen. Hiermee is ds. Maartje Wildeman gekozen tot de nieuwe predikante voor de Protestantse Gemeente Balk.
De aanstellingsomvang van ds. Maartje Wildeman wordt 0,75FTE.
 
De scriba van kerkenraad heeft de uitslag van de stemming aan het eind van de vergadering aan de aanwezige gemeenteleden kenbaar gemaakt.
Bezwaren tegen de gevolgde beroepingsprocedure (dus niet tegen de persoon van de verkozen predikant) dienen binnen 5 dagen na afkondiging in de kerkdienst schriftelijk te worden ingediend bij de scriba van de kerkenraad (uiterste datum van indiening vrijdag 13 november 2020).
Indien er geen bezwaar wordt ingediend brengt de kerkenraad op maandag 16 november 2020 een beroep uit op ds. Maartje Wildeman.
Aanstellen pastoraal werker Lieke Versluis
Omdat ds. Maartje Wildeman heel graag naar Balk wilde komen, maar zij geen volledige aanstelling wil, heeft zij samen met Lieke Versluis gesolliciteerd naar de functie; ds. Maartje Wildeman voor 0,75 FTE predikant en Lieke Versluis voor 0,40 FTE pastoraal werker.
De kerkenraad is om meerdere redenen hier erg blij mee: op deze manier wordt de kwetsbaarheid sterk verminderd, door samenwerking kan inspiratie en motivatie ontstaan, en er is pastoraal een grote werklast in onze gemeente.
De kerkenraad heeft het voornemen om Lieke Versluis voor 0,40 FTE “in de bediening te stellen” (zo heet dat kerkorderlijk – EL) en aan onze gemeente te verbinden; dit naast de reeds bestaande aanstelling van pastoraal werker Betty Posthumus in en rond Talma Hiem.
We stellen de gemeenteleden graag in de gelegenheid hun opvatting hierover (ook: schriftelijk en ook uiterlijk op vrijdag 13 november) aan de scriba kenbaar te maken.
Met vriendelijke groet,
Erik Lankman,
ouderling-scriba Protestantse Gemeente Balk