ANBI

A. Algemene gegevens
Naam ANBI: Protestantse gemeente   Balk
Telefoonnummer (facultatief): 0514-602996
RSIN/Fiscaal nummer: 002545068
Website adres: www.pknbalk.nl
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Adres: Simon de Jongstrjitte   2
Postcode: 8561 DP
Plaats: Balk
Postadres: Postbus 35
Postcode: 8560 AA
Plaats: Balk   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Protestantse gemeente te Balk is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

De Protestantse gemeente Balk heeft als Missie:

“Verbonden met elkaar zoeken we de verbinding met God en willen we als open gemeenschap geïnspireerd betekenis geven aan ons leven en de samenleving”

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Balk.

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 18 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 8).
 

C. Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 

3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:

Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Hier vindt u het beleidsplan 2013-2018 van onze gemeente.

E. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:

Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan. 

Kijk op onze activiteitengids voor een nadere beschrijving.

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar. 

Jaarrekening 2018 en begroting 2019
         
  Rekening Begroting Rekening Begroting
  2017 2018 2018 2019
         
Opbrengst bezit 24.715 20.200 27.772 22.200
         
Bijdragen leden 183.444 178.300 184.758 175.000
         
Baten 208.159 198.500 212.530 197.200
         
Gebouwen 16.224 25.690 108.709 44.280
Pastoraat 153.618 118.160 126.342 128.360
Kerkdiensten 2.432 4.450 2.789 4.450
Bijdragen derden 12.239 12.000 12.022 12.000
Koster en organisten 3.698 2.300 1.320 2.300
Beheer en administratie 12.507 10.775 8.783 11.275
Bankkosten 1.215 1.000 1.095 1.000
Overige baten/lasten 2.755 2.250 -9.981  
         
Lasten 204.688 176.625 251.079 203.665
         
onttrekk/toevoeg reserves     71.705 13.590
Saldo 3.471 21.875 33.156 7.125
         
         
Balans per 31 december 2017 en 2018      
         
         
  2017 2018    
         
Debiteuren 4.736 4.937    
Saldo bankrekeningen 405.038 357.637    
         
  409.774 362.574    
         
         
Vermogen 172.552 176.024    
Reserve pastorie 601 601    
Reserve groot onderhoud 10.535 13.035    
Restauratie fonds 143.958 135.771    
Reserve onderhoud graf fam Hofman 1.372 1.350    
Crediteuren 11.172 2.520    
Grote giften 66.113 117    
         
Batig saldo 3.471 33.156    
         
  409.774 362.574    
         

 

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

Verantwoording van de Diaconie

 

Diaconie Protestantse Gemeente Balk    
       
Jaarrekening 2018      
       
BATEN Begroting 2018 Rekening 2018 Rekening 2017
Opbrengsten uit bezittingen 40 3 22
Bijdragen gemeenteleden 11.100 13.009 12.841
Totaal baten: 11.140 13.012 12.863
       
LASTEN      
Bestedingen kerkdiensten 400 676 361
Bestedingen aan andere organen binnen de kerk 1.520 1.278 1.434
Lasten beheer en administratie 752 645 599
Bestedingen diaconaal werk (plaatselijk, landelijk  en wereldwijd) 8.400 10.436 10.612
Totaal lasten: 11.072 13.035 13.006
       
Resultaat (baten minus lasten) 68 -23 -143

 

<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> wordt gebruik gemaakt van frames. Dit wordt echter niet door uw browser ondersteund.</p></span></span></span></span>