Agenda
 
I.vm. het coronavirus heb ik de gehele kerkbrief voor aankomende week op de website gezet.
Misschien dat sommigen van u de papieren kerkbrief altijd krijgen dan kan men eventueel deze hier lezen.
Vr. Gr. Jan Schippers
 
Jaargang 23 – Nummer 22 – 31 mei 2020
Liturgische kleur: rood Pinksteren

Vanuit de Hoekstien Balk /ONS
Voorgangers Ds. Stephan de Jong, pastor Lieke Versluis
Ds. Maartje Wildeman
Ouderling en diaken Annet Draaisma en Marten Hendrik Hospes
Organist Jeannet Bekedam
Koster Jan Luinenburg
Collecten 1 Diaconie 2 Kerk
 
Van de voorzitter
Beste gemeenteleden en meelezers, Pinksteren!
Een feest van de Drie-eenheid. De Geest komt over een ieder die het wil horen, wil zien en wil
voelen.
De laatste jaren moet ik altijd denken aan lied: 701. Zij zit als een vogel, broedend op het water........
En dan vooral de 2e zin: Onder haar de chaos van de eerste dag. Dan zie ik de mensen in verwarring
nadat de leerlingen van Jezus naar buiten gegaan waren om te vertellen wat hen in het huis waar ze
waren overkomen was. En ieder hoorde hen in zijn/haar eigen taal spreken. Chaos en onverklaarbaar.
Ze spreken de taal van God, de taal van de Liefde. Ieder op eigen wijs, in de liefde is Gods Geest
aanwezig. Zonder liefde kan iemand niet. Je hebt liefde nodig om te groeien, te leven. Als we zijn in
Gods Geest blijft de liefde voor altijd bij ons. Geen chaos meer maar orde, in orde met jezelf en de
ander. Laat Gods Geest maar binnen! Hopend dat we lied 701 volgend jaar weer uit volle borst
 
Wisseling in het pastorale team
Na ruim 20 jaar actief zijn voor onze gemeente heeft Coby Bouma (oudeling Talma Hiem) haar
werkzaamheden beëindigd. Coby is door de voorzitter hartelijk bedankt voor haar geweldige werk;
en heeft namens de gemeente een presentje gekregen als dank voor 20 jaar actieve inzet voor onze
gemeente.
Er zal in Underweis ook nog ruim aandacht besteed worden aan het afscheid van Coby.
Er is ook reeds een opvolger gevonden voor de vacature die door het vertrek van Coby ontstaat: We
zijn blij dat Oppie Schram heeft toegezegd het pastorale team in Talma Hiem te komen versterken.
Van harte welkom Oppie! Haar bevestiging als ouderling zal -dat zullen jullie begrijpen- nog even op
zich laten wachten.
 
Gebruiksplan Kerken
Een kleine groep is bezig om voor de kerkzaal (!) van het Breahûs en de Paadwizer een gebruiksplan
op te stellen zodat we eventueel weer de gebouwen kunnen gebruiken voor vergaderingen of
individueel kerkbezoek. (bv. stilte zoeken of kaarsje aansteken). Alles in overeenstemming met de
regels van het RIVM. Het is nog best een lastig iets........... Het is in ontwikkeling. U hoort er later
meer over.
Annet Draaisma, voorzitter
 
Lief en Leed
Bericht van overlijden
Op 24 mei 2020 is mevrouw G. (Grytsje) Abma – de Groot (* 24-08-1934, 85 jaar) overleden.
Mevrouw Abma was weduwe van Johan Abma. Zij laat kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen na. De uitvaart zal in besloten kring plaats vinden op vrijdag 29 mei in de
Ankertsjerke te Oudega-W, waarna de teraardebestelling in Oudega-W. is.
Zieken
-Mevr. A. v.d. Gaast, de Binge 3 verblijft in de GGZ, lokatie Nij Smellinghe,
Compagnonsplein 1, 9202 NN Drachten. Postadres: Postbus 20200, 9200 DA Drachten.
-Mevr. J. Schilstra-Osinga, Menno Simonszstraat 23, verblijft in Beetsterzwaag.
Het adres is Revalidatie Friesland, Hoofdstraat 3, 9244 CL Beetsterzwaag. Afd. C kamer 32.
Mevr. M. de Boer, Tribune 98, is woensdag 27 mei opgenomen in UMCG, Postbus 11120 9700CG
te Groningen, zij is donderdag, 28 mei geopereerd.
Hinke Schilstra, Erasmussttraat 28 is thuisgekomen uit het ziekenhuis. Er volgen nog verdere
onderzoeken.
Jubileum
Op 1 juni 2020 zijn de heer en mevrouw Dooper-Verbeek, Jelle Wissesstjitte 16, 8561 DS Balk 25 jaar
getrouwd. Van harte gefeliciteerd.
Tankwurd
Us 55ste troudei roun oars as wy tinke koene. Mei bern en bernsbern hawwe wy in fijne bysûndere
moaije (yn etappes en op 'coronawize') dei hawn.
Tige tank foar eltsenien dy't oan ús tocht hat . Wy binne tankber foar alle oandacht fan jimme en de
jierren dy't ús skonken binne.
Doekele en Klaske Dijkstra-Posthumus
 
Ziekte, ziekenhuisopnames of thuiskomsten
Ook hier hebben we uw hulp nodig; met elkaar vormen we een grote gemeente en samen zijn we onze
ogen en oren! Graag vragen we u om de scriba (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 0514-604125) te informeren over
ziekte of ziekenhuisopnames van onze gemeenteleden.
 
Bijeenkomst beroepingscommissie
Dinsdag 19 mei zijn we als beroepingscommissie voor het eerst echt bij elkaar geweest, ivm de
corona maatregelen in de tuin van Derk Jan. We hebben elkaar beter leren kennen en hebben aan de
hand van de gids voor het beroepingswerk van de PKN en de vacature voor predikant besproken wat
er van ons verwacht wordt. Ook hebben we besloten dat Doekele Dijkstra onze voorzitter zal worden
en Bart Jan Commijs de vice voorzitter, daarnaast zal Esther Hospes secretaris worden en Nynke
Bootsma plaatsvervangend secretaris. Tot 1 juni staat de vacature open, daarna komen we weer bij
elkaar om de brieven te bespreken en vervolgstappen te bepalen. De sfeer met elkaar was erg prettig,
we vinden het een mooie uitdaging om een geschikte predikant voor onze gemeente te vinden en
houden u hiervan graag op de hoogte!
Hartelijke groet namens ons allen,
Eeke Kroese, Ellen Lemstra, Nynke Bootsma, Derk Jan Schram, Bart Commijs, Doekele Dijkstra en
Esther Hospes
 
Rectificatie
In Ûnderweis is gemeld dat de gereformeerde en hervormde verjaardagfondsen
in 2015 samen zijn gegaan. Dit moet zijn 2005. Dit jaar bestaat het fonds 15 jaar.
 
Collecte Pinksterzondag
Op Pinksterzondag zullen de diaconieën van Balk en Oudemirdum Nijemirdum en Sondel
gezamenlijk collecteren voor Kerk in Actie `Strijd tegen corona`.
Corona is een ramp van ongekende omvang. Bij ons in ons `rijke Westen` maar ook in veel landen in
Azië en Afrika. Hoewel het aantal besmettingen (nog) beperkt lijkt, dreigt hier nog een andere ramp.
Regeringen in die landen hebben net als hier lockdowns ingesteld. Mensen zijn daardoor werkeloos,
geen inkomen en dus geen eten. Bovendien hebben veel landen onvoldoende gezondheidszorg.
Ziekte en honger en dood dreigen
Kerk in Actie helpt lokale kerken die deze stille coronaramp helpen voorkomen. Helpt u mee?
U kunt uw bijdrage overmaken op de rekening van de diaconie o.v.v. “kerk in actie corona”.
NL32 RABO 0305202219
Alvast bedankt voor uw bijdrage
 
Collecteren voor Kerk en Diaconie in Coronatijd
Al sinds half maart kunnen we niet naar de kerk en dat zal ook nog wel even zo blijven.
Al die tijd is er voor u geen gelegenheid uw gaven te doen in de collecte voor Kerk of Diaconie.
Daarvoor is nu een oplossing, welke wordt aangeboden door de SKG (Stichting Kerkelijk
Geldbeheer) in samenwerking met samengoeddoen.
Als u op onderstaand link klikt, kunt u via de bank een bedrag overmaken, zowel voor de Kerk als
voor de Diaconie. Dit gaat via een derdenrekening; alle bedragen, overgemaakt door leden van onze
gemeente worden 1x per week aan ons overgemaakt.
https://www.samengoeddoen.nl/gift/82607b0bea6e23334bb6ebe0a694ac46
U kunt dit wekelijks doen, maar bijvoorbeeld ook 1x per maand.
Maakt u gebruik van collectemunten, dan hebben we daarvoor de volgende oplossing, zodat u
gewoon van uw munten gebruik kunt maken:
Levert u het gewenste aantal collectemunten in 2 dichtgeplakte enveloppen in bij Dirk Faber, It
Hoefizer 8. 1 envelop voor de collecte bestemd voor de Kerk EN 1 envelop voor de collecte bestemd
voor Diaconie. (dus 2 enveloppen en schrijft u het doel -Kerk of Diaconie- even op de envelop). Dat
kan bijvoorbeeld 1x per maand. U hoeft uw naam niet te vermelden op de envelop. De waarde van de
munten wordt dan door de penningmeester op de gebruikelijke manier verrekend.
 
Orde van dienst 31-5-'20 Protestantse Gemeente Balk en Protestantse Gemeente ONS
zang: Oppie Schram, Hiltje Mulder, Hendrikje Runia en Geeske Wortman
* Woord van welkom
VOORBEREIDING
* Zingen Lied 971: 1,2
* Bemoediging, drempelgebed en groet
* Zingen Lied 675: 1
* Gebed om ontferming
* Glorialied Lied 704: 1,3
RONDOM HET WOORD
* Met de kinderen - filmpje
* Schriftlezing Exodus 24,12 en 15-18
* Zingen Lied 655: 2,5
* Schriftlezing Handelingen 2,1-2 (Fries) - vervolg van het verhaal in andere talen (filmpje)
* Zingen Lied 655: 3,4
* Overweging
* Zingen Lied 680: 1,3,5
DIENST VAN DE GEBEDEN EN GAVEN
* Voorbeden – Stil gebed – Onze Vader (gezongen Lied 1006)
* Iets over de diaconie
* Slotlied Lied 653: 1,4
* Zegen