Agenda
 
I.vm. het coronavirus heb ik de gehele kerkbrief voor aankomende week op de website gezet.
Misschien dat sommigen van u de papieren kerkbrief altijd krijgen dan kan men eventueel deze hier lezen.
Vr. Gr. Jan Schippers
 
Jaargang 23 – Nummer 27 – 5 juli 2020

Liturgische kleur: groen

Vanuit De Paadwizer Balk Balk /ONS/ Oudega-Kolderwolde en Harich/Ruigahuizen 
Voorgangers ds. Maartje Wildeman en ds. Anke Oosting
Ouderling en diaken Sietske Strampel (ONS) en Jannie Koopman
(OKHR)
Organist Bertha Harkema
Koster 
Collecten 1 Diaconie 2 Kerk
It Breahûs open Dinsdagmiddag van 14.00-16.00 uur
Donderdagavond van 19.00-21.00 uur
Lief en Leed 
Zieken 
-Dhr F.Leffertstra van de Munnikeleane 3, heeft zijn heup gebroken en is voor revalidatie
opgenomen in Revalidatie Friesland afd D kamer 45 ,Hoofdstraat 3 9244 C L Beetsterzwaag.
-Mevr. A. v.d. Gaast, de Binge 3 verblijft in de GGZ, lokatie Nij Smellinghe,
Compagnonsplein 1, 9202 NN Drachten. Postadres: Postbus 20200, 9200 DA Drachten.
-Mevrouw M. (Marijke) Sijtsma-Jongsma, Zuidwesthoekstraat 1, verblijft in Bloemkamp, Afdeling
Jasmijn, Floridus Campuslaan 1, 8701 AK Bolsward
 
Thuisgekomen uit het ziekenhuis
Mw. B. Akkerman-Feenstra, is ma. 29 juni, weer thuis gekomen op haar K212 in Talma Hiem na
haar ziekenhuisopname Sneek.
 
Bedankt
Beste mensen,
Ik wil u allen hartelijk danken voor de vele kaarten, bloemen, telefoontjes en andere attenties na mijn
verblijf in het MCL in Groningen. Het gaat heel langzaam iets vooruit.
Groet, Maaike de Boer, Tribune 98, Balk.
Verlof van Lieke Versluis, pastoraal werker 
Lieke Versluis is tot 12 juli 2020 met verlof.
Zij zal in haar pastorale werkzaamheden vervangen worden door Anneke Adema.
Orde van dienst 05-07-2020
zangers: Sietske Strampel (ONS), Wiebe Geertsma en Nel Kranenburg (OKHR)
en Johan Heegsma (Balk)
* We zingen psalm/lied 145: 1 en 2
* We zingen psalm/lied 145: 5
* Glorialied lied 145: 3
* Zomervakantie 2020 compilatie van beelden die door gemeenteleden zijn aangereikt
* Schriftlezing Matteüs 11: 25-30 (Sietske Strampel)
* We zingen Lied 695
* We zingen Lied 836:1, 2, 4 en 5
* Slotlied Lied 675
* Zegen (geen gezongen amen)
Hagepreek 12 juli
Op 12 juli organiseren we, mits het weer het toelaat, een hagepreek (buitendienst)! Na een lange
periode van online kerkdiensten kunnen we weer een keer bij elkaar komen, al is het nog steeds
anders dan anders. In het kader van de regiediensten vertellen een aantal gemeenteleden in deze
dienst over wat Corona voor hen heeft betekent. Ds. Ries Nieuwkoop uit Zwolle sluit hier met een
overdenking op aan. We kijken uit naar deze bijzondere manier om samen weer een dienst te
beleven. Maar er zijn wel een aantal zaken om rekening mee te houden:
- Opgave is verplicht!! Je kunt je opgeven via een online formulier
https://forms.gle/2ugjMRswRwtgBw4S9 of telefonisch bij Bertina (605888). Er is een beperkt
aantal plaatsen.
- De dienst vindt plaats op het schoolplein van CSG Bogerman in Balk, naast de Paadwizer.
- Houdt 1,5 meter afstand en volg de aanwijzingen van de mensen in de hesjes op. Er staat met
pijlen een route aangegeven en een plekje om te zitten wordt aangewezen.
- Neem zelf een kleed, krukje of campingstoeltje mee om op te zitten. Mocht dat niet lukken geeft
dit dan bij opgave door, dan zorgen wij voor een stoel.- Als gemeente zingen we niet met elkaar,
maar we luisteren naar de muzikanten en zangers die aan de dienst meewerken.
- Als je ziek bent of corona gerelateerde klachten hebt, blijf dan thuis!
- Voor de thuisblijvers (of vakantiegangers ), de dienst wordt ook online uitgezonden.
We zullen op de volgende kerkbrief vermelden waar en vanaf hoe laat je dit kunt volgen.
Ondanks al deze voorschriften hopen we dat we een mooie openluchtdienst kunnen beleven en
daarna weer geïnspireerd naar huis gaan.
Goffe en Bertina
Rectificatie:
In Underweis, welke deze week verschenen is, kunt u lezen dat het Breahûs open zou zijn t/m de
start van de zondagse kerkdiensten. Dat is 'achterhaald'. Ik was ervan uitgegaan dat we ca mids juli
weer zouden beginnen........... Donderdag 2 juli was de laatste keer waarop men een kaarsje kon
aansteken of even rustig kon zitten in de kerk. In de zomerperiode is het Breahûs niet open. Ik
bedank Harrie Schadenberg voor zijn tijd op de donderdagavond(en)!
Ook Kerkenpad/Tsjerkepaad vervalt dit jaar ivm dit nare Coronatijdperk.
Mei groetnis, Annet Draaisma
Muziek mei in boadskip
Vandaag verzorgen wij weer een verzoekplaten programma op radio Spannenburg.
De uitzending is van 12.00u.tot 14.00u.Voor een verzoekje kunt u bellen op tel.nr.602121.
Wij hopen dat u zo weer kunt genieten van ons programma met mooie muziek.
U kunt ons beluisteren op de radio via FM 96.4 en op de kabel 104.1.De herhaling is op dinsdag
morgen van 10.00 – 12.00 uur.
Bram en Afke.
Ziekte, ziekenhuisopnames of thuiskomsten
Ook hier hebben we uw hulp nodig; met elkaar vormen we een grote gemeente en samen zijn we onze
ogen en oren! Graag vragen we u om de scriba (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 0514-604125) te informeren over
ziekte of ziekenhuisopnames van onze gemeenteleden.
Underweis
De kerkdienst via kerkdienstgemist.nl
De afgelopen tijd heeft u de kerkdienst die we samen met ONS uitzenden, kunnen bekijken via
youtube. Hopelijk doet u dit goed. Deze kerkdienst, zal vanaf nu, ook te beluisteren zijn via
kerkdienstgemist.nl en via de bijbehorende app. Dit was altijd al mogelijk, wanneer de dienst
plaatsvond op zondagochtend in een van onze kerken. Maar door de uitzending via youtube kon dit
niet meer.
De dienst zal zo spoedig mogelijk na de uitzending ook op kerkdienstgemist.nl te beluisteren zijn.
We kunnen alleen nog niet beloven, dat dit ook direct al op zondag(-ochtend) zal zijn. De diensten
van de afgelopen weken staan er in ieder geval al wel.
https://kerkdienstgemist.nl/stations/804-Protestantse-Gemeente-Balk
Durk de Jong en Steven van der Sluis
Tenaamstelling bankrekeningen kerk.
Na administratieve wijzigingen bij de Rabobank hadden al onze bankrekeningen dezelfde
tenaamstelling, namelijk College van Kerkrentmeester. Daar komen fouten van, bedragen komen
binnen op een verkeerde rekening en dat is voor de boekhouding erg lastig. Inmiddels is dit hersteld.
Dit zijn nu de juiste tenaamstellingen:
NL25RABO0 305209620 Protestantse Gemeente Balk. Dit is de bankrekening die we gebruiken
voor het doen van betalingen en deze bankrekening gebruikt u voor bijvoorbeeld het overmaken van
de kerkelijke bijdrage.
NL55RABO0 305259326 Collectemunten PKN Balk. Deze bankrekening is uitsluitend bedoeld
voor het bestellen van collectemunten.
NL04RABO0 334991617 Acties PKN Balk. Deze bankrekening gebruiken we uitsluitend voor de
Paascollecte, de Solidariteitskas en de Eindejaarscollecte.
NL10RABO 0305234625 Taakgroep Jeugd PKN Balk. Deze bankrekening wordt door de
Taakgroep Jeugd en Jongeren gebruikt.
Collecteren voor Kerk en Diaconie in Coronatijd
Al sinds half maart kunnen we niet naar de kerk en dat zal ook nog wel even zo blijven.
Al die tijd is er voor u geen gelegenheid uw gaven te doen in de collecte voor Kerk of Diaconie.
Daarvoor is nu een oplossing, welke wordt aangeboden door de SKG (Stichting Kerkelijk
Geldbeheer) in samenwerking met samengoeddoen.
Als u op onderstaand link klikt, kunt u via de bank een bedrag overmaken, zowel voor de Kerk als
voor de Diaconie. Dit gaat via een derdenrekening; alle bedragen, overgemaakt door leden van onze
gemeente worden 1x per week aan ons overgemaakt.
https://www.samengoeddoen.nl/gift/82607b0bea6e23334bb6ebe0a694ac46
U kunt dit wekelijks doen, maar bijvoorbeeld ook 1x per maand.
Maakt u gebruik van collectemunten, dan hebben we daarvoor de volgende oplossing, zodat u
gewoon van uw munten gebruik kunt maken:
Levert u het gewenste aantal collectemunten in 2 dichtgeplakte enveloppen in bij Dirk Faber, It
Hoefizer 8. 1 envelop voor de collecte bestemd voor de Kerk EN 1 envelop voor de collecte bestemd
voor Diaconie. (dus 2 enveloppen en schrijft u het doel -Kerk of Diaconie- even op de envelop). Dat
kan bijvoorbeeld 1x per maand. U hoeft uw naam niet te vermelden op de envelop. De waarde van de
munten wordt dan door de penningmeester op de gebruikelijke manier verrekend.
Gebruik van de gebouwen in het corona-tijdperk
Het Moderamen heeft een tweetal belangrijke besluiten genomen:
- De kerkzaal van It Breahûs zal op twee momenten per week open zijn voor een individueel
meditatief moment, gebed of het branden van een kaarsje.
De kerk is vanaf 9 juni as. open op dinsdagmiddag (14.00-16.00uur) en donderdagavond
(19.00-21.00uur).
- Voor noodzakelijke vergaderingen van (werk)groepen en commissies van onze gemeente is
het mogelijk om samen te komen in de ontvangstruimte van De Paadwizer; hiervoor neemt u
contact op met de coördinator van De Paadwizer ( 604540).
Het gebruik van de gebouwen is gebonden aan regels, deze regels (overeenkomstig de RIVMrichtlijnen) zijn vastgelegd in een zogenaamd gebruiksplan. Deze gebruiksplannen zullen op de
website van de gemeente worden geplaatst, zodat ze voor iedereen te vinden zijn.