×

Fout

Gedepubliceerd
Agenda
I.vm. het coronavirus heb ik de gehele kerkbrief voor aankomende week op de website gezet.
Misschien dat sommigen van u de papieren kerkbrief altijd krijgen dan kan men eventueel deze hier lezen.
Vr. Gr. Jan Schippers
Jaargang 24 – Nummer 2, 24 januari 2021
Liturgische kleur: groen
 
Kerkdienst 24 januari Vanuit Balk http://kerkdienst.jcmusic.nl
Blog PKN Balk https://konneksje.nl
Voorbede aanvragen U doet dat door een e-mailberichtje te sturen aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Ik tel mijn zegeningen… 
Hoewel ik zelf niet zo heel erg van de liederen uit de bundel van Joh. de Heer hou, lijkt een van de
lievelingsliederen van mijn Beppe uit deze bundel de afgelopen week mijn levensmotto te zijn
geweest.
U weet ongetwijfeld wel dat ik tot de zogenaamde groep van kwetsbaren behoor als het gaat om de
besmetting met het Covid-19-virus. En ondanks dat ik probeer me zo goed mogelijk te houden aan
alle adviezen en regels die ons van hoger hand worden aangereikt, was daar twee weken geleden dan toch echt het moment daar. Het moment dat ik keelpijn kreeg, spierpijn en hoofdpijn, en ook nog eens een stevige portie snotterigheid daarbij, maar vooral koorts… “it gie my op en ôf”. Kortom, alle mogelijke vinkjes die gezet konden worden, kon ik zetten.
Dus een test gedaan, en in de spannende uren die daarop volgden had ik mij eigenlijk al neergelegd
bij het feit dat het oordeel positief zou zijn, wat dus eigenlijk negatief is.
Maar op vrijdagochtend bleek de test een negatief resultaat te hebben opgeleverd. Een bezoek aan de huisarts later bleek het slechts te gaan om een fikse keelontsteking. Na een dikke week, waarvan een aantal dagen zwijgend te hebben doorgebracht (en zij die mij kennen weten wat een straf dat is…) was ik weer opgeknapt. “Telt uw zegeningen,” ik kan het Beppe bijna horen zingen.
Afgelopen week beleefden we opnieuw zo’n telmomentje: dinsdagochtend werden we gebeld door
mijn moeder. De ambulance was onderweg naar Joure om mijn vader naar het ziekenhuis te brengen; hij had hartproblemen. Een dag van onderzoeken voor mijn vader, en “omhingje” in de hal van het ziekenhuis voor ons. Aan het eind van de dag was het oordeel van de doctoren dat er geen duidelijk beeld was te geven, maar dat ze mijn vader “toch nog een nachtje ter observatie” wilden houden in het ziekenhuis. Diezelfde nacht opnieuw gebeld door mijn moeder; mijn vader had een zeer stevige hartinfarct gehad, en werd met toeters en bellen naar het MCL gebracht alwaar hij die nacht nog is gedotterd. Wat zijn wij blij en dankbaar dat mijn vader er nog is, wat een geluk dat hij “ter observatie” in het ziekenhuis moest blijven! En weer hoor ik Beppe zingen… Ja Beppe, en ik vergeet er geen!
Erik Lankman, ouderling-scriba
 
Lief en Leed
In het ziekenhuis/ revalidatie verblijft:
Mevr. T. Mulder - de Vlugt (Sportfjild 19) verblijft in De Ielânnen, Harste 11 8602 JX Sneek voor
revalidatie.
Mevr. D. v.d. Veer-Zijstra (Tjerk Hiddesstraat 18) is weer thuisgekomen.
Mevrouw. B. (Brecht) de Vlugt (Erasmusstraat 20) is opgenomen in het MCL (Henri Dunantweg 2,
8934 AD Leeuwarden) voor een ingrijpende hartoperatie.
Opgenomen in het UMCG te Groningen de heer Berend Okma (Hoefizer 32) afd. A3-IVZ,
Hanzeplein 1, 9713 GZ Groningen.
De heer Henk Roskam (de Dobbe 25) is opgenomen in het Antoniusziekenhuis, Bolswarderbaan 1,
8601ZK Sneek.
 
Bericht van overlijden
Op 19 januari is overleden Sipke de Boer. Sipke woonde aan it Hoekstee 19 in Balk. Sipke is 92 jaar geworden. Hij laat kinderen na.
De dankdienst voor zijn lange leven vindt zaterdag 23 januari in besloten kring plaats.
Voor een schriftelijke condoleance: dhr. A. de Boer, Sleedoornsingel 8, 2803 BZ Gouda.
 
Bevestiging ouderling
De heer K.J. (Klaas Jan) Visser heeft “ja” gezegd op de vraag op hij ouderling wil worden.
De kerkenraad is daar zeer verheugd over! Overeenkomstig de plaatselijke regeling is dit bericht in
de online-kerkdienst van 17 januari afgekondigd.
De bevestiging van Klaas Jan zal plaatsvinden in de online-viering van 31 januari.
 
Voorzitterschap van de kerkenraad
Eerder melden we u dat Annet Draaisma, volgens de kerkorde, te lang ambtsdrager is geweest. Annet heeft haar werkzaamheden als ouderling, en dus ook als voorzitter van de kerkenraad, moeten neerleggen.
Omdat we dit een belangrijke periode is voor onze gemeente, een periode waarin veel documenten getekend moeten worden (denk aan de documenten rondom de nieuwe predikant en de nieuwe pastoraal werker) was er een probleem ontstaan: een tekeningsbevoegde voorzitter ontbrak.
Om voor die situatie een oplossing te vinden, heeft de kerkenraad Margriet Tichelaar-Dijkstra benoemd tot waarnemend voorzitter, voor de duur van de zoektocht naar een nieuwe voorzitter.
Annet heeft onze gemeente vele jaren op een verscheidenheid van gebieden gediend, waarvoor we haar veel dank verschuldigd zijn.
Eén van haar taken zou ze graag voortzetten: Annet draagt de lokale oecumene een groot en warm hart toe, ze blijft namens de kerkenraad lid van de Raad van Kerken Balk en Harich.
Het Moderamen zal zich de komende tijd bezig houden met een definitievere invulling van het voorzitterschap.
Erik Lankman, ouderling-scriba
 
Zingen bij de kerkdiensten
Gelet op het dringende advies van de generale synode van de PKN niet te zingen bij kerkdiensten, ook niet in kleine groepjes, ook niet bij opnames van diensten, is besloten dat ook de opnames van de online-kerkdiensten zonder zangers zullen plaatsvinden.
Liturgie3e zondag na EPIFANIE, 24 januari 2021 te Balk
organist: Bertha Harkema
Ouderling van dienst: Coby Bokma
voorgangers: ds. Stephan de Jong en ds. Anke Oosting
* Zingen Lied 275: 1, 2, 3
* Zingen Psalm 63: 1, 2, 3
* bij wijze van glorialied Samen sterk een corona-gospel door Corinne Staal
* Schriftlezing 1 Samuël 3: 1-10 (18)
* Zingen: Lied 170: 3
* Evangelielezing Marcus 1: 14-20
* Zingen: Lied 531: 1, 2,
 
Collecteren voor Kerk en Diaconie
Het bezoeken van een fysieke kerkdienst is voorlopig aan beperkingen gebonden. Kunt of wilt u niet naar de kerk komen, dan hebt u de volgende mogelijkheden om bij te dragen aan de collecte voor de Kerk of voor de Diaconie:
Een bijdrage voor de collecte van de Diaconie kunt u storten op bankrekening NL 32 RABO 0 305202219.
Een bijdrage voor de collecte van de Kerk kunt u storten op bankrekening NL 25 RABO 0 305209620.
Maakt u van deze mogelijkheid gebruik, dan verzoeken wij u niet wekelijks, maar bijvoorbeeld 1x per maand uw collectegeld over te maken.
Dit om te voorkomen dat we administratief veel boekingen moeten verwerken en ook rekent de bank een tarief voor elke bijschrijving.
Een andere mogelijkheid is natuurlijk het gebruik van Collectemunten. Mocht u hiervan nog geen gebruik maken, dan is dit misschien een reden om dit nu wel te doen. Voor informatie zie achterzijde Underweis.
Collectemunten kunt u dan in gesloten enveloppen (1x voor Kerk en 1x voor Diaconie) inleveren bij de Penningmeester, It Hoefizer 8. U hoeft uw naam niet te vermelden.
 
Ziekte, ziekenhuisopnames of thuiskomsten
Ook hier hebben we uw hulp nodig; met elkaar vormen we een grote gemeente en samen zijn we onze ogen en oren!
Graag vragen we u om de scriba (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / 0514-604125) te informeren over ziekte of ziekenhuisopnames van onze gemeenteleden.

 Gemeente kaart

In de gemeentekaart vindt u alle belangrijke informatie over predikanten, kerkeraad, wijken, commissies, etc.
U kunt de laatst bijgewerkte gemeentekaart hieronder downloden in pdf formaat.
Een pdf bestand kunt u lezen met Acrobat reader. Mocht u dit programma niet op uw computer hebben, dan kunt u dat hier downloaden.
 

ANBI

A. Algemene gegevens
Naam ANBI: Protestantse gemeente   Balk
Telefoonnummer (facultatief): 0514-602996
RSIN/Fiscaal nummer: 002545068
Website adres: www.pknbalk.nl
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Adres: Simon de Jongstrjitte   2
Postcode: 8561 DP
Plaats: Balk
Postadres: Postbus 35
Postcode: 8560 AA
Plaats: Balk   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Protestantse gemeente te Balk is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

De Protestantse gemeente Balk heeft als Missie:

“Verbonden met elkaar zoeken we de verbinding met God en willen we als open gemeenschap geïnspireerd betekenis geven aan ons leven en de samenleving”

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Balk.

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 18 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 8).
 

C. Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 

3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:

Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Hier vindt u het beleidsplan 2019-2022 van onze gemeente.

E. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:

Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan. 

Kijk op onze activiteitengids voor een nadere beschrijving.

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Resultatenoverzicht voor Anbi-publicatie

U kunt het Resultatenoverzicht voor Anbi-publicatie downloaden en bekijken door op de link te klikken

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

Verantwoording van de Diaconie

Diaconie Protestantse gemeente Balk:

KVK-nummer: 76334848

Diaconie Protestantse Gemeente Balk   Jaarrekening 2019  
College van diakenen      
  Begroting Rekening Rekening
BATEN 2019 2019 2018
Rente en dividenden € 15,00 € 0,00 € 3,00
Bijdragen levend geld € 4.800,00 € 5.455,00 € 5.644,00
Door te zenden collecten € 6.450,00 € 6.916,00 € 7.365,00
Totaal Baten € 11.265,00 € 12.371,00 € 13.012,00
       
LASTEN      
Lasten kerkdiensten, catechese etc. € 400,00 € 354,00 € 676,00
Verplichtingen/bijdragen ande re organen € 1.420,00 € 1.478,00 € 1.278,00
Kosten beheer en administratie  € 380,00 € 489,00 € 396,00
Bankkosten € 275,00 € 174,00 € 249,00
Diaconaal werk plaatselijk  € 1.250,00 € 2.666,00 € 1.860,00
Diaconaal werk regionaal/landelijk (collecten) € 750,00 € 0,00 € 1.711,00
Diaconaal werk wereldwijd (collecten) € 3.100,00 € 0,00 € 2.608,00
Afdrachten door te zenden collecten € 3.600,00 € 7.203,00 € 4.257,00
  € 11.175,00 € 12.364,00 € 13.035,00
       
Saldo baten - lasten € 90,00 € 7,00 -€ 23,00

Begroting Diakonie

Diaconie Protestantse Gemeente te Balk   Begroting  
College van diakenen   Jaar 2021  
       
Totaal exploitatie      
   begroting  begroting rekening
  2021 2020 2019
baten      
       
Rentebaten en dividenden  €          -  €         3  €          -
Bijdragen levend geld  €   4.800  €   4.800  €   5.455
Door te zenden collecten  €   6.100  €   6.300  €   6.916
totaal baten  € 10.900  € 11.103  € 12.371
       
lasten      
Kosten kerkdiensten, catechese, etc.  €     400  €     400  €     354
Verplichtingen/bijdragen andere organen  €   1.325  €   1.225  €   1.478
Kosten beheer, administratie en archief  €     380  €     400  €     489
Rentelasten/bankkosten  €     200  €     285  €     174
Diaconaal werk plaatselijk  €   1.300  €   1.300  €   2.666
Diaconaal werk regionaal/landelijk  €     500  €     750  €          -
Diaconaal werk wereldwijd  €     650  €   2.200  €          -
Afdrachten door te zenden collecten en giften  €   6.100  €   4.500  €   7.203
totaal lasten  € 10.855  € 11.060  € 12.364
Saldo baten - lasten  €       45  €       43  €         7

ANBI rapport

Kerken op kaart

Klik op het icoontje van een kerk om alle gegevens te zien.


<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> wordt gebruik gemaakt van frames. Dit wordt echter niet door uw browser ondersteund.</p></span></span></span>

Wandkleed: “De wrâld ús went”

In het geheel van het kleed wordt de gemeente gesymboliseerd door de huizen: Mensen wonen in huizen in deze wereld, gelovig of niet. Daar speelt het leven zich af: : “De wrâld ús went” Veelkleurig, verschillend, zeer precies of wat losser. Net zoals de verschillende banen laten zien. De kerk is ook aanwezig. Niet meer in het midden, zoals vroeger, maar zeker zichtbaar. Onderaan staan de mensen die , levend in deze wereld, de gemeente van Christus willen vormen. Bescheiden, nauwelijks zichtbaar soms, maar wel aanwezig.

De kleur bovenaan is overwegend blauw en onderaan groen: hemel en aarde. Met subtiele doorlopende lijnen wordt het geheel aan elkaar verbonden. En gebeurt veel in het leven, dus ook in het leven van gelovigen. Voor hen zijn religieuze symbolen veelal van betekenis: Hier en daar een stukje van de regenboog, een fragment van een bemoedigend gedicht. Vogels, teken van de Geest, zijn er te zien. Menselijke voetstappen, een lied dat onze pelgrimsreis beschrijft.

Het middenstuk springt eruit: De kern, de bron, de drijfveer, het doel van ons leven Wij zijn als mensen onderweg in een leven dat soms als een labyrint voelt, met dwaalwegen en doodlopende wegen. Maar ook met het vertrouwen dat God de Alpha en de Omega is. Wij geloven in een goede toekomst: Licht, in gele, ecru tinten.

Met centraal de Hebreeuwse letter Beet: Huis.

De wereld is onze woning, maar wij mogen schuilen in de woning van God. Een dak boven ons hoofd, een steun in de rug. En dat alles in een wereld waarin wij proberen begaanbare paden te vinden Nieuwe wegen zoeken, creatief denken om  als mensen in Gods naam te leven . Mensen tot hun recht te laten komen. Tegen de stroom in, vechtend tegen de bierkaai als het moet.

Uitgedrukt met de woorden van Huub Oosterhuis in het lied: “De wereld omgekeerd”.

Foto's

<span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: 10pt;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"> wordt gebruik gemaakt van frames. Dit wordt echter niet door uw browser ondersteund.</p></span></span></span>